środa, 23 sierpnia 2017

Ładowarka teleskopowa - instrukcja bhp


Ładowarka teleskopowa - instrukcja bhp


Każda ładowarka teleskopowa (rodzaj wózka jezdniowego, który dzięki możliwości zamontowania na nim różnych osprzętów, nazywany jest wielozadaniowym nośnikiem osprzętu ze zmienną fazą wysięgu) powinna być eksploatowana zgodnie z instrukcją i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Co ważne, eksploatujący powinien wyposażyć ładowarkę teleskopową w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunkówtechnicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeńtransportu bliskiego). Do obsługującego ładowarkę należy zaś w szczególności przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB.


Instrukcje stanowiskowe bhp ładowarek teleskopowych oraz innego sprzętu UTB opracowują specjalistyczne firmy. W swojej ofercie usługowej taką opcję posiada również nasza firma Awans B.H.P. Szczegółowych informacji udzielają nasi specjaliści - zachęcamy do kontaktu.
 Przypominamy jednocześnie, iż wszelkie niezbędne informacje związane z bhp użytkowania ładowarki teleskopowej, są omawiane szczegółowo podczas szkolenia dla operatorów ładowarek teleskopowych.  Wśród zagadnień wchodzących w skład tematyki szkolenia, obok zagadnień bhp, znajdują się również następujące kwestie:
- mechanika i elektronika ładowarek teleskopowych (wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmienną fazą wysięgu);
- eksploatacja wózków specjalizowanych;
 - praca w warunkach specjalnych;
 - czynności, jakie operator ładowarki teleskopowej musi wykonać przed przystąpieniem do pracy, w trakcie jej wykonywania oraz po zakończeniu pracy;
 - ogólne wiadomości o dozorze technicznym;
-  klasyfikacja wózków jezdniowych oraz rodzaje uprawnień.
Pamiętajcie, że aby przystąpić do szkolenia dla operatorów ładowarek teleskopowych (wózków jezdniowych specjalizowany ze zmienną fazą wysięgu, kategoria UDT I WJO) należy mieć ukończone 18 lat i skończoną szkołę podstawową. Kurs kończy się egzaminem UDT - pozytywny wynik egzaminu oznacza zdobycie legitymacji UDT, a więc uprawnień do obsługi ładowarek teleskopowych.  Cała organizacja egzaminu i załatwienie wszelkich niezbędnych formalności leży po naszej stronie - kursant cały swój czas i energię może poświęcić na utrwalanie wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności na dostarczonym przez nas sprzęcie. Pamiętajcie, że jednym z atutów naszej firmy jest nielimitowana liczba godzin praktyki w stałej cenie szkolenia. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. W razie wątpliwości odsyłamy do naszych Instruktorów, którzy zawsze z chęcią udzielą niezbędnych informacji. Zapraszamy!

wtorek, 22 sierpnia 2017

Ładowarka teleskopowa - bhp konserwacji


Ładowarka teleskopowa - bhp konserwacji


Podczas prac konserwacyjnych ładowarki teleskopowej należy przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji opracowanej przez producenta danej maszyny. Jest to podstawowy obowiązek i podstawowa zasada bhp przy konserwacji ładowarek. Poniżej wypunktowaliśmy kilka kolejnych ważnych  zasad bezpiecznej pracy podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych. Pamiętajcie, że zagadnienia bhp związane z obsługą i konserwacją ładowarek teleskopowych szczegółowo omawiane są podczas kursu dla konserwatorów/ operatorów ładowarek.
Warunki bezpiecznej pracy podczas przeprowadzenia czynności konserwacyjnych


Materiał opracowany na podstawie- książki Pawła Sosińskiego "Konserwacja ładowarek teleskopowych" Wydawnictwo KaBe Krosno 2015
Przede wszystkim konserwator ładowarek teleskopowych powinien posiadać stosowne uprawnienia, potwierdzające posiadaną przez niego wiedzę i umiejętności. W trakcie prac konserwacyjnych konserwator powinien zawsze postępować zgodnie z instrukcją eksploatacji danego urządzenia. Powinien również bezwzględnie przestrzegać terminów badań okresowych i przeglądów danej ładowarki teleskopowej. Stosowane części zamienne ładowarki powinny być zgodne z zaleceniami producenta.

W trakcie pracy konserwator ma obowiązek stosować środki ochrony indywidualnej, w tym odpowiednią odzież roboczą, kask, ochronny, obuwie ochronne, rękawice, okulary ochronne. 

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych konserwator powinien zadbać o odpowiednie przygotowanie miejsca pracy - upewnić się, że nie mają do niego dostępu osoby postronne, w razie konieczności odgrodzić teren prac.  
Przygotowanie ładowarki do prac konserwacyjnych obejmuje m.in. odpowiednie ustawienie maszyny - na równym podłożu, z wyłączonym silnikiem. Maszynę należy dobrze oczyścić  z oleju czy paliwa. Szczególnie ważne jest oczyszczenie maszyny z pyłów i substancji łatwopalnych przed przystąpieniem do spawania czy szlifowania, a przed czyszczeniem maszyny wodą - zakrycie wszystkich otworów, do których nie powinna dostać się woda czy środek czyszczący. Po procesie czyszczenia konserwator musi sprawdzić wszystkie przewody paliwowe i oleju - ich szczelność, wykluczyć występowanie luzów bądź uszkodzeń. 

Należy pamiętać, że w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych pod maszyną należy stosować albo odpowiedni kanał, albo odpowiedni podnośnik (o odpowiednim udźwigu). Praca pod ciężkimi ładunkami jest zabroniona. 
Konserwator może stosować jedynie liny nieuszkodzone o odpowiednim udźwigu.
Wykonując prace związane z opuszczeniem ładunku konserwator powinien skorzystać z pomocy operatora, zaś w trakcie prac na wysokości powinien być wyposażony w środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

Prace związane z konserwacją osprzętu ładowarki należy poprzedzić stosownym podparciem i zabezpieczeniem danego rodzaju osprzętu. Pamiętajmy, że niewskazane jest podpieranie elementów metalowych innymi metalowymi elementami. 

Konserwator nie powinien kłaść się pod ładowarkę, która nie została podparta na drewnianych klockach. Jak zauważa autor książki "Konserwacja ładowarek teleskopowych" Paweł Sosiński: "Maszynę należy tak podpierać, aby ewentualne zmiany środka ciężkości nie zagrażały jej stateczności".


Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju prace przy wyposażeniu elektrycznym mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez elektryka bądź innego pracownika posiadającego stosowne uprawnienia elektryczne. Podobnie wszelkie prace przy akumulatorach hydraulicznych mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone. 
Konserwator powinien unikać długiego kontaktu skóry z paliwem, pyłami bądź smarami. 


Powyższe  wypunktowane  zasady bhp konserwacji ładowarek teleskopowych to tylko baza (a właściwie jej zaczątek), w oparciu o którą każdy konserwator utb powinien kształtować prawidłowe zachowania i właściwe reakcje w trakcie przeprowadzania czynności konserwacyjnych sprzętu.  Wiedzę zdobytą podczas szkolenia dla konserwatorów ładowarek teleskopowych należy poszerzać, aktualizować i przede wszystkim stosować  w praktyce.


poniedziałek, 26 czerwca 2017

Prace ładunkowe ładowarką teleskopową


Prace ładunkowe ładowarką teleskopową

Dziś kilka słów na temat techniki wykonywania prac ładunkowych ładowarką teleskopową.
Warto przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie w trakcie wykonywania konkretnego zadania wózkiem specjalizowanym ze zmiennym wysięgiem, pomoże nam zachować bezpieczeństwo pracy.
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że operator może przystąpić do prac ładunkowych tylko sprawną ładowarką oraz w momencie, kiedy zdobędzie rzetelne informacje odnośnie ładunku – jego masy, wymiarów oraz własności fizycznych i chemicznych. Pod żadnym pozorem nie może transportować ładunków o nieznanych parametrach i właściwościach. Przed przystąpieniem do pracy operator powinien zdobyć również informacje dotyczące wytrzymałości gruntu, a jeśli praca będzie wykonywana w szczególnych warunkach, np. na pomoście wytrzymałości tego pomostu.

Standardowe czynności operatora w czasie pracy wózkiem specjalizowanym ze zmiennym wysięgiem
Materiał przygotowany w oparciu o książkę "Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach" Ryszard Tuchliński, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2015

Zgodnie z wiadomościami zawartymi w książce "Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach" Ryszarda Tuchlińskiego, dla zachowania bezpieczeństwa operator przed rozpoczęciem pracy ładowarką teleskopową powinien w pierwszej kolejności sprawdzić teren, na którym będzie pracował oraz zwrócić szczególną uwagę na stan drogi przejazdowej wózka. Przygotowanie ładowarki do pracy obejmuje m.in. prawidłowe rozstawienie podpór. 
Operator nie może zapomnieć również o określeniu udźwigu rzeczywistego ładowarki (analizie wykresu obciążeń - nomogramu udźwigu) oraz o prawidłowym zamocowaniu ładunku - ze zwróceniem szczególnej uwagi, aby ładunek nie ograniczał widoczności operatora w trakcie transportu. W trakcie transportu operator ma obowiązek stałej kontroli wskaźników oraz urządzeń sygnalizacyjnych  ładowarki teleskopowej oraz samego ładunku i terenu pracy. Wykonując prace ładowarką operator musi oczywiście stosować się do znaków i sygnalizacji, a wszelkie manewry wykonywać zgodnie z obowiązującą techniką i zasadami bhp. 

Więcej na temat podstawowych obowiązków operatora ładowarek teleskopowych na naszych kursach na ładowarki teleskopowe IWJO. Zapraszamy!

niedziela, 2 kwietnia 2017

Uprawnienia na ładowarki teleskopowe - zajęcia praktyczne


Uprawnienia na ładowarki teleskopowe - zajęcia praktyczne

 
Przed przystąpieniem do egzaminu UDT dla operatorów ładowarek teleskopowych warto ukończyć kurs na ładowarki teleskopowe  w dobrej placówce szkoleniowej. Trafny wybór organizatora szkolenia to połowa sukcesu. Jeśli zależy Wam na dobrym przygotowaniu praktycznym, warto zwrócić uwagę na szczegóły oferty szkoleniowej dotyczącej części praktycznej kursu. Firma Awans B.H.P. swoim kursantom oferuje nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie kursu. Dla kursanta oznacza to bezstresową naukę obsługi ładowarki bez obawy o dodatkowe koszty całego szkolenia. Naszym kursantom oddajemy do dyspozycji nasz własny sprzęt, a terminy zajęć każdy ustala indywidualnie z naszymi Instruktorami (więcej na temat kadry szkoleniowej znajdziecie na stronie).
 

Jak wyglądają zajęcia praktyczne na kursie dla operatorów ładowarek teleskopowych?

 
Podczas ostatnich zajęć praktycznych nasi kursanci uczyli się:
  •  wyliczać ciężar na podstawie diagramu udźwigu,
  • metod pobierania i odstawiania ładunku,
  •  sprawdzania poprawności działania układu kontroli obciążenia.  
 
 

 Jak sprawdzić poprawność działania układu kontroli obciążenia ładowarki teleskopowej?


Na danym wysiegu odczytujemy ciężar, jaki ładowarka powinna podnieść. Następnie podnosimy ciężar i sprawdzamy na kontrolce, czy świeci się pomarańczowy sygnał.
 
Poniżej fotorelacja z zajęć praktycznych.
 

 Manewry egzaminacyjne  - egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Manewry egzaminacyjne  - egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Manewry egzaminacyjne  - egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Manewry egzaminacyjne  - egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Manewry egzaminacyjne  - egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Manewry egzaminacyjne  - egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Manewry egzaminacyjne  - egzamin UDT na ładowarki teleskopowe
 

poniedziałek, 26 grudnia 2016

Nowa ładowarka teleskopowa dla uczestników szkolenia na ładowarki w Awans B.H.P.

Nowa ładowarka teleskopowa dla uczestników szkolenia na  ładowarki w Awans B.H.P. 


W ostatnim czasie firma Awans B.H.P. powiększyła swój asortyment o nową ładowarkę teleskopową. Dzięki temu nasi kursanci będą mogli  bezproblemowo zapisywać się na zajęcia w pasujących im terminach. Przypominamy, że atutem naszej oferty szkoleniowej jest nieograniczona liczba godzin praktycznej nauki obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym przypadku ładowarek teleskopowych, w stałej cenie kursu. Nasi kursanci ćwiczą eksploatację ładowarek tak długo, aż zdobędą wszystkie niezbędne umiejętności. Dzięki temu sam egzamin oraz późniejsza praca w zawodzie operatora ładowarek teleskopowych nie stanowi dla nich żadnego problemu.
 
Wszystkie nasze sprzęty podlegające pod UDT, mają aktualne przeglądy i pozwolenia na eksploatację.

Szczegóły oferty szkoleniowej znajdziecie pod linkiem. Zapraszamy.

A tak prezentuje się nowy nabytek na placu przed naszą halą szkoleniową w Łodzi.poniedziałek, 19 grudnia 2016

Kurs na ładowarki teleskopowe - zakres tematyki szkolenia

Kurs na ładowarki teleskopowe - zakres tematyki szkolenia


Kursy na ładowarki teleskopowe organizowane przez Awans B.H.P. prowadzone są w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez UDT.

"Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
Ośrodki Szkoleniowe prowadzące szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, w celu spełnienia kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu powinny przy opracowywaniu programu uwzględnić minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące programów szkoleń odpowiednio w zakresie zasad:


 Jak wygląda kurs na ładowarki teleskopowe?

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy. Więcej na temat naszych szkoleniowców możecie przeczytać na stronie.
 
 W trakcie szkolenia nasi kursanci zostają zapoznani z obowiązującymi zagadnieniami, w tym z:
  • mechaniką i elektroniką ładowarek teleskopowych;
  • eksploatacją wózka specjalizowanego;
  • pracą w warunkach specjalnych;
  • czynnościami, jakie musi wykonać operator przed przystąpieniem do, w trakcie i po zakończeniu pracy;
  • bhp użytkowania ładowarki;
  • wiadomościami o Dozorze Technicznym;
  • klasyfikacją wózków jezdniowych i rodzajami uprawnień.
Co ważne, ilość godzin praktycznych jest nieograniczona. W stałej cenie szkolenia nasi kursanci mogą ćwiczyć obsługę ładowarki tak długo, aż sami poczują się na siłach, aby przystąpić do egzaminu UDT. Termin zajęć teoretycznych i praktycznych ustalany jest z kursantem indywidualnie.
 
Kurs kończy się egzaminem UDT, którego organizacją zajmuje się nasza firma.
 
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem na ładowarki teleskopowe, zapraszamy na stronę - tam znajdziecie więcej szczegółów i pomocnych informacji.
 
 

niedziela, 11 grudnia 2016

Ładowarki teleskopowe - zastosowanie

Ładowarki teleskopowe - zastosowanie

Do czego służą ładowarki teleskopowe?


Ładowarki teleskopowe czyli wózki jezdniowe specjalizowane ze zmienną fazą wysięgu dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu są wykorzystywane w wielu sektorach, w tym w sektorze przemysłowym, budowalnym, rolniczym, w przemyśle drzewnym, tartakach, leśnictwie, ogrodnictwie czy pracach komunalnych.

 Ładowarki teleskopowe mogą pełnić wiele funkcji, ale ich podstawowym przeznaczeniem jest transport ładunków. Dzięki zamontowaniu dodatkowego osprzętu możemy zwiększyć efektywność i poszerzyć gamę zastosowań naszej maszyny. Zamontowanie wideł paletowych pozwala na wykorzystanie ładowarek do rozładunku materiałów, zaś szufli do ich przemieszczania.  Zastosowanie platformy roboczej przekształca ładowarkę  w dźwig do podnoszenia ciężkich ładunków czy też ludzi, którzy mają do wykonania prace na wysokości.  Ładowarki doskonale sprawdzają się nawet w trudnych warunkach i charakteryzują się stosunkowo dużą zwrotnością i prędkością jazdy.

Tak szerokie możliwości i popularność zastosowania tego wielofunkcyjnego urządzenia transportu bliskiego sprawia, że posiadanie uprawnień na ładowarki teleskopowe to duży atut na rynku pracy. Posiadając legitymację UDT operatora ładowarek kategoria I WJO, z łatwością znajdziemy dobrze płatną i interesującą pracę.

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem wyżej wspomnianych kwalifikacji zapraszamy na nasze szkolenia na ładowarki teleskopowe. Szczegóły znajdziecie pod linkiem.